Categories
ไม่ได้จัดประเภท

บริการแปลงานวิจัย ด้วยทีมงานมืออาชีพ

ทางบริษัทฯ เราไม่ได้มีแค่บริการงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ และงานดุษฏีนิพนธ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เรายังมีทีมงานที่มีความสามารถในการแปลงานวิจัยให้แก่ผู้ที่ศึกษางานวิจัยเพิ่มเติมอีกด้วย

ทำไมต้องแปลเอกสารงานวิจัย?

หลายครั้งที่บริการงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ และดุษฏีนิพนธ์จำเป็นต้องค้นคว้าอ้างอิงจากงานวิจัยของต่างประเทศ การแปลงานวิจัย นั้นจึง เป็นส่วนหนึ่งของบริการงานวิจัย เพราะการศึกษางานวิจัยในต่างประเทศทำให้เรารับรู้ถึงความก้าวหน้าของงานวิจัย เข้าใจรูปแบบระบบต่างๆ ได้มากขึ้น และยังทำให้งานวิจัยที่เราค้นคว้าและเรียบเรียงได้รับความหน้าเชื่อถือมากขึ้นอีกด้วย

และไม่ได้มีเพียงแต่เราที่อ้างอิงบทความ หรืองานวิจัยจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว ในทางกลับกันผู้ศึกษาวิจัยในต่างประเทศก็มีความสนใจในงานวิจัยของประเทศไทยเราเช่นกัน

ดังนั้นการแปลเอกสารในงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ และดุษฏีนิพนธ์นับว่าเป็นกระบวนการสำคัญในการเผยแผ่และพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการของแต่ละบุคคล อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งในช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมในการค้นคว้าทางวิทยาการใหม่ๆ เพิ่มองค์ความรู้ให้กับตนเองและผู้อื่นที่กำลังสนใจค้นคว้าในงานวิจัยเดียวกัน

เรารับประกันด้วยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในด้านงานแปลภาษา

หากคุณไม่ได้มีความถนัดในด้านภาษา ทางบริษัทฯ เรามีบริการแปลงานวิจัยเพื่อคอยบริการ โดยที่คุณไม่ต้องกังวลว่าจะเรียบเรียงสำนวนได้ถูกต้อง และเป็นทางการตรงตามหลักวิชาการหรือไม่ ทีมงานในส่วนการแปลงานวิจัยของเรานั้น มีความรู้ความสามารถในด้านแปลภาษา เรารับประกันว่าการแปลงานวิจัยของคุณจะถูกแปลออกมาได้อย่างถูกต้อง ตรงตามหลักไวยากรณ์ของภาษา

เรามีบริการแปลงานวิจัยจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยประหยัดเวลาให้กับคุณในอีกทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นบทความวิจัย หรืองานวิจัยทั้งเล่ม ทางบริษัทฯ เรามีทีมงานนักแปลที่สามารถแปลภาษาได้ตรงตามที่คุณกำหนดเนื้อหามาให้

และบริการแปลงานวิจัยจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เพราะในบริการงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ และดุษฏีนิพนธ์ในแต่ละเล่ม ส่วนใหญ่จะต้องมีการอ้างอิงบทความหรืองานวิจัยในต่างประเทศอย่างน้อย 5 งานวิจัยด้วยกันเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ

ดังนั้น หากคุณต้องการรายละเอียดของงานวิจัยสำหรับบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ให้เนื้อหาตรงตามหรือใกล้เคียงกับงานวิจัยเรื่องที่คุณกำลังค้นคว้า หรือต้องการเรียบเรียงเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อใช้ในการทบทวนวรรณกรรม ทำให้ประหยัดเวลาในการแปลทั้งเล่มหรือบางส่วน ช่วยให้คุณมีเวลาไปค้นคว้าเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมได้อีก

ราคา แปลงานวิจัย ประเมินตามเนื้อหา และระยะเวลาที่กำหนด

ทางบริษัทฯ เราบริการแปลงานวิจัยที่เป็น text หรือ paper จากต่างประเทศ ด้วยบริการและราคาแปลยุติธรรม สมเหตุสมผลตามเนื้อหาเอกสาร โดยคุณต้องเรียบเรียงเป็นภาษาวิชาการ เพื่อนำเนื้อหาดังกล่าวไปประกอบการอ้างอิง หรือทำเป็นแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องภายในบทที่ 2 หรือสรุปเป็นเนื้อหาผลการวิจัยในบทที่ 4 เพื่อนำส่งงานวิจัยให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ซึ่ง ทางเรารับประกันความพึงพอใจและเอกสารที่แปลแล้วถูกต้องตามเนื้อหาและหลักไวยากรณ์ ด้วยทีมนักแปลเอกสารที่จบการศึกษาทางด้านภาษาโดยตรง มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์โดยตรงในการแปลภาษา

ราคาบริการแปลงานวิจัย ทางบริษัทฯ เราได้กำหนดตามความเหมาะสมโดยวางเกณฑ์ตามระยะเวลาที่รับแปลงาน ดังนี้

ระยะเวลาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
ภายใน 1 วัน400 บาท/หน้า700 บาท/หน้า1,000 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน390 บาท/หน้า680 บาท/หน้า950 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน380 บาท/หน้า660 บาท/หน้า900 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน370 บาท/หน้า640 บาท/หน้า850 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน360 บาท/หน้า620 บาท/หน้า800 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน350 บาท/หน้า600 บาท/หน้า750 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน340 บาท/หน้า580 บาท/หน้า700 บาท/หน้า

*หมายเหตุ ท่านสามารถส่งไฟล์ text หรือไฟล์ paper ที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้ทางบริษัทฯ พิจารณาและประเมินราคาบริการเบื้องต้น เพื่อใช้ในการตัดสินใจ สามารถจัดส่งไฟล์เข้ามาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu

Categories
ไม่ได้จัดประเภท

เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มบริการงานวิจัย

บริการงานวิจัยเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับใครหลายๆ คนที่ไม่ค่อยมีเวลา ไม่มีความถนัดในงานวิจัย หรือไม่สามารถทำงานออกมาให้ถูกใจ ตรงตามความต้องการของอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ทำให้ต้องหอบงานกลับมาแก้ใหม่ซ้ำๆ จนเกิดความท้อถอย

ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุผลใดก็ตาม ก่อนการเริ่มบริการคุณจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้คุณได้บริการงานวิจัยที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ 

และป้องกันคุณจะไม่โดนบริษัทที่คุณเริ่มบริการงานวิจัยหลอก หรือได้ผลงานวิจัยที่ไม่มีคุณภาพและล้าช้า

เริ่มเตรียมความพร้อม ก่อนเริ่มบริการงานวิจัย

ขั้นแรก คุณต้องทำการศึกษาเกี่ยวกับบริษัทวิจัย ก่อนคุณจะทำเริ่มบริการ ควรทำการศึกษาเสียก่อนว่า บริษัทวิจัยนั้นๆ มีความเป็นมืออาชีพ และมีประสบการณ์ในงานวิจัยมากน้อยแค่ไหน มีผลงานวิจัยที่เคยบริการมากแค่ไหน มีความรับผิดชอบต่องานหรือไม่ ระบบการบริการงานวิจัยมีขั้นตอนแบบไหน ช่องทางการติดต่อสามารถติดต่อได้ช่องทางใดบ้าง และที่ตั้งอยู่ที่ใดดูน่าเชื่อถือหรือไม่

ขั้นที่สอง เรื่องหัวข้องานวิจัย คุณจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้องานวิจัยของคุณก่อนว่ามีวัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษาวิจัย กรอบแนวความคิดอย่างไร เพราะหากคุณไม่แจ้งจุดประสงค์ ขอบเขตการศึกษาวิจัย กรอบแนวความคิดให้แก่บริษัททราบ แจ้งเพียงหัวข้อวิจัยเท่านั้น ผลงานวิจัยของคุณ ที่ทางบริษัทวิจัยส่งมอบให้นั้น อาจจะไม่ตรงตามความต้องการของคุณและอาจารย์ที่ปรึกษาของคุณกำหนดไว้

และข้อสุดท้าย อาจารย์ที่ปรึกษา คุณจะต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาในงานวิจัยของคุณเสียก่อน เพื่อให้ทราบถึงความต้องการเกี่ยวกับงานวิจัยออก ว่าควรมีรูปแบบใด กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษาวิจัย กรอบแนวความคิดอย่างไรบ้าง เพื่อให้ง่ายต่อการเริ่มบริการและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดให้ได้มากที่สุด เพราะถ้าหากงานวิจัยที่คุณเริ่มบริการอาจจะไม่ตรงตามความต้องการของอาจารย์ที่ปรึกษา คุณคงต้องนำกลับมาแก้ไขซ้ำหลายครั้ง

บริการโดยทีมงานวิจัยมืออาชีพ  ราคาถูก

บริษัทฯ เรา เปิดบริการงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์มาเป็นระยะเวลานานกว่า 8 ปี มีทีมงานวิจัยที่เป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์งานวิจัยมามากกว่า 1,500 เล่ม คุณจึงมั่นใจได้ว่า งานวิจัยที่คุณเริ่มบริการให้บริษัทฯ เราบริการนั้นผ่านการเรียบเรียงจากทีมงานที่เป็นมืออาชีพทุกชิ้น

และด้วยชำชาญในด้านงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ จึงทำให้งานวิจัยที่คุณต้องการนั้นออกมาครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยได้ตรงตามข้อตกลง และมีราคาถูก เหมาะสมกับงานและระยะเวลาที่กำหนดในบริการงานวิจัย ตรงตามมาตรฐานเกณฑ์ราคาที่ทางบริษัทฯ เราแสดงไว้อย่างชัดเจน 

รับประกันคุณภาพ ไม่ทิ้งงาน ส่งงานตรงเวลา!

บริษัทฯ เรารับประกันคุณภาพงานวิจัยทุกชิ้น ว่างานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ของคุณ ผ่านการเรียบเรียงจากทีมงานวิจัยที่เป็นมืออาชีพ ฉะนั้นงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ที่ทางบริษัทฯ เราส่งมอบให้คุณนั้น เรารับประกันคุณภาพได้ว่า คุณจะได้ผลงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพถูกต้องตามหลักกระบวนการวิจัยทั้งสิ้น

เพื่อประกันความพอใจ หลังจากผลงานวิจัย สามารถนำงานกลับมาแก้ไขได้ฟรี 2 ครั้ง หากมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหางานวิจัยเพิ่มเติม หลังจากที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทำการตรวจสอบแล้ว