Categories
ไม่ได้จัดประเภท

รับเขียนบทความวิจัย

บริการเขียนบทความวิจัย

เรามีบริการเขียนบทความวิจัย จากเล่มงานวิจัย เล่มงานวิทยานิพนธ์ เล่มงานดุษฎีนิพนธ์ ดำเนินการเกี่ยวข้องตามฟอร์แมตหรือรูปแบบการจัดพิมพ์ที่ทางวารสารกำหนดไว้ เช่น การพิมพ์เลขหน้า ปรับเลขหน้า ซึ่งสามารถช่วยให้ท่านประหยัดเวลาในการปรับแบบฟอร์มและได้งานที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว

ราคาบริการ งานบทความวิจัย เป็นการสรุปย่อจากบทที่ 1-5 จากเล่มงานวิจัย เล่มงานวิทยานิพนธ์ เล่มงานดุษฎีนิพนธ์ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ระยะเวลาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
ภายใน 1 วัน190 บาท/หน้า290 บาท/หน้า590 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน180 บาท/หน้า280 บาท/หน้า580 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน170 บาท/หน้า270 บาท/หน้า570 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน160 บาท/หน้า260 บาท/หน้า560 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน150 บาท/หน้า250 บาท/หน้า550 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน140 บาท/หน้า240 บาท/หน้า540 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน130 บาท/หน้า230 บาท/หน้า530 บาท/หน้า

*หมายเหตุ ท่านสามารถจัดส่งไฟล์เล่มงานวิจัย เล่มงานวิทยานิพนธ์ เล่มงานดุษฎีนิพนธ์ ของท่าน ในบทที่ 1-5 เข้ามาให้ทางเราตรวจสอบ และประเมินราคาค่าบริการเขียนบทความวิจัย และการปรับแบบฟอร์มที่ชัดเจน โดยทางเราจะประเมินจากจำนวนหน้าของเนื้อหาทุกบทรวมกัน เพื่อในการตัดสินใจก่อนเริ่มใช้บริการ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu

Categories
ไม่ได้จัดประเภท

รู้จัก IS ผ่านบันได 5 ขั้น

IS (Independent Study) คือ การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองหรือการค้นคว้าอิสระ ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้ผู้เรียนได้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับบริบทและพัฒนาการ เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน ซึ่งอาจแตกต่างกันในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

เรียนรู้ IS ผ่านบันได 5 ขั้น โดยเลือกวิธีการหนึ่งที่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพที่ใช้กันอย่างกว้างขวางเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในประเด็นหรือหัวข้อที่ตนสนใจ เริ่มตั้งแต่

ขั้นที่ 1 การตั้งประเด็นคำถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด สังเกต ตั้งข้อสงสัย ตั้งคำถามอย่างมีเหตุผล

ขั้นที่ 2 การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) เป็นการฝึกแสวงหาความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต หรือจาการปฏิบัติทดลอง เป็นต้น

ขั้นที่ 3 การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) เป็นการฝึกให้นำความรู้และสารสนเทศ หรือข้อมูลที่ได้จากการอภิปราย การทดลอง มาคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ และสรุปเป็นองค์ความรู้

ขั้นที่ 4 การสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) เป็นการฝึกให้นำ ความรู้ที่ได้มานำเสนอและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความเข้าใจ

และ ขั้นที่ 5 การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) เป็นการนำความรู้สู่การปฏิบัติ ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความรู้ในบริบทรอบตัวและบริบทโลกตามวุฒิภาวะที่เหมาะสม โดยจะนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

ดังนั้น ในแต่ละสถาบันจึงนำบันได 5 ขั้น จัดลงในการเรียนการสอนโดยผ่านรายวิชา IS (Independent Study) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรายวิชาเพิ่มเติมประกอบด้วย 3 สาระ ดังนี้

IS 1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) มุ่งให้ผู้เรียนกำหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ (บันไดขั้นที่ 1-3)

IS 2 การสื่อสารและการนาเสนอ (Communication and Presentation) มุ่งให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา โดยใช้วิธีการถ่ายทอด สื่อสารแนวคิด ข้อมูล และองค์ความรู้ ด้วยวิธีการนำเสนอที่เหมาะสม หลากหลายรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ (บันไดขั้นที่ 4)

IS 3 การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity) มุ่งให้ผู้เรียน นำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดบริการสาธารณะ (Public Service) (บันไดขั้นที่ 5)

Categories
ไม่ได้จัดประเภท

แค่รู้หลักการและขั้นตอน บทความวิชาการดี ๆ ก็เรียบเรียงได้ไม่ยาก!

การเรียบเรียงบทความวิชาการเป็นเรื่องยาก สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาหรือไม่ถนัดในด้านนี้ แต่คุณไม่ต้องกังวล เพราะทางบริษัทฯ เรามีบริการรับเรียบเรียงบทความ ราคาถูก และส่งงานตรงเวลา ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อใด เราสามรารถทำการเรียบเรียงเรียบเรียงให้คุณได้แน่นอน

หลักการเรียบเรียงบทความวิชาการ

บทความวิชาการ คือ บทความที่มีการวิเคราะห์ประเด็นตามหลักวิชาการ ผู้เรียบเรียงต้องทำการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูล และสำรวจข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบ  ซึ่งรูปแบบในการเรียบเรียงบทความวิชาการจะต้องประกอบไปด้วย 

1. คำนำ
2. ที่มาของประเด็น 
3. ขั้นตอนในการวิเคราะห์ 
4. บทสรุป 
5. แสดงแหล่งอ้างอิงหรือบรรณานุกรมอย่างชัดเจน
6. มีคำสำคัญหรือคีย์เวิร์ด (Keyword)

นอกจากนี้ ต้องใช้ภาษาสุภาพและเป็นทางการในการเรียบเรียงบทความวิชาการ รวมถึงต้องเลือกใช้คำศัพท์เฉพาะทางต่างๆ หรือคำศัพท์ทั่วไปให้มีความเหมาะสม และเกี่ยวข้องกับบทความให้มากที่สุด ผู้เรียบเรียงบทความจึงจำเป็นต้องทุ่มเทและใช้เวลาไม่น้อยในการเรียบเรียงบทความสักเรื่อง

ขั้นตอนการเรียบเรียงบทความวิชาการ

1. คิดเรื่องหรือประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ รวมทั้งต้องเข้าใจจุดประสงค์ของบทความอย่างถ่องแท้ ว่าคุณเรียบเรียงบทความไปเพื่ออะไร

2. สืบค้นข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการเรียบเรียง ทางที่ดีควรค้นคว้าด้วยว่าประเด็นที่คุณอยากทำนั้น เคยมีคนทำไปแล้วหรือยัง

3. ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ โดยข้อมูลเหล่านั้นอาจเป็นงานวิจัยที่เคยมีคนทำไว้ก่อนหน้าแล้วก็ได้ และคุณต้องทำความเข้าใจเนื้อหาเหล่านั้นอย่างละเอียด เพราะการเรียบเรียงบทความวิชาการที่ดี ผู้เรียบเรียงจะต้องเข้าใจงานของตัวเองเสียก่อน แล้วจึงจะสามารถเรียบเรียงบทความที่มีคุณภาพได้

4. ลงมือจัดการส่วนต่างๆ ของบทความ ทบทวนว่าเนื้อหาใดควรอยู่ตรงส่วนใดของบทความ มีความจำเป็นหรือมีความสำคัญอย่างไร

5. ลงมือเรียบเรียง อย่าลืมว่าต้องเรียบเรียงโดยอยู่บนหลักของการวิเคราะห์และมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้  ผู้เรียบเรียงจะต้องเรียบเรียงประโยคและเลือกใช้คำที่เหมาะสม เพื่อทำให้การอ่านลื่นไหล ไม่สะดุด ควรมีคำเชื่อมประโยคเพื่อให้ภาษาของบทความมีความเป็นธรรมชาติ

6. ตรวจทานคำผิดและข้อมูลทั้งหมด ในบทความเป็นลำดับสุดท้าย เพื่อป้องกันความผิดพลาด

7. ตั้งชื่อเรื่องบทความ (อาจจะตั้งชื่อเรื่องเป็นลำดับแรก หรือลำดับสุดท้ายก็ได้) โดยชื่อเรื่องจะต้องเป็นชื่อที่บอกประเด็นของบทความอย่างชัดเจน

ประสบการณ์คือสิ่งสำคัญสำหรับบทความวิชาการที่ดี

เนื่องจากการเรียบเรียงบทความวิชาการนั้นมีขั้นตอน และแบบแผนที่ค่อนข้างเคร่งครัด ทั้งข้อมูลที่ต้องถูกต้องแม่นยำ และความสมเหตุสมผลของเนื้อหา ทำให้การเรียบเรียงเนื้อหาบทความนั้นต้องใช้ระยะเวลาในการเรียบเรียงค่อนข้างมาก เพื่อให้ได้บทความที่สมบูรณ์มากที่สุด

ฉะนั้นประสบการณ์ด้านการเรียบเรียงคือสิ่งจำเป็นต่อผู้เรียบเรียงมากที่สุด หากผู้เรียบเรียงยังขาดความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงเวลาที่ใช้ในการศึกษาข้อมูล จะส่งผลทำให้การเรียบเรียงบทความถูกเรียบเรียงออกมาได้อย่างไม่สมบูรณ์

บริษัทฯ เรา มีบริการรับเรียบเรียงบทความหลากหลายรูปแบบ อาทิ บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความแปลงานวิจัย Essay บทความออนไลน์ บทความ SEO เป็นต้น 

บทความที่ทางบริษัทฯ เรารับจัดทำเป็นบทความที่เรียบเรียงขึ้นใหม่ เป็นบทความที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร มีการจัดวางลำดับเนื้อหาความสำคัญในการเเรียบเรียงทุกครั้งก่อนลงมือเรียบเรียง รวมถึงสามารถเรียบเรียงบทความที่รองรับ SEO ได้อีกด้วย เราตรวจสอบงานทุกชิ้นก่อนจะส่งถึงมือของคุณ เพื่อเป็นการเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณ

บทความวิชาการบริการราคาถูก

หลายๆ คนอาจจะเคยเจอกับราคาบริการบทความแพงหูฉี่ จนเข็ดขยาดกับราคาบริการทความวิชาการ ทางบริษัทฯ เราประเมินราคาบริการจากความยากง่ายของแต่ละบทความ ขอให้คุณวางใจได้เลย เพราะบทความวิชาการของเราราคาถูก ทุกคนเข้าถึงได้ สมเหตุสมผลกับคุณภาพและปริมาณของงาน 

จัดส่งงานตรงตรงเวลาเสมอ

นอกจากบทความมีคุณภาพแล้ว เราถือว่าเรื่องการตรงต่อเวลาเป็นเรื่องสำคัญมากเช่นเดียวกัน ด้วยความเป็นมืออาชีพ ทำให้เรามีระบบการทำงานที่สามารถดำเนินงานให้คุณได้รับงานตรงตามต้องการ จัดส่งบทความให้คุณได้อย่างรดเร็ว ทันกำหนดส่ง ไม่ต้องรอนาน

ไม่จำเป็นต้องใช้บริการราคาที่แพงคุณก็ได้บทความดีๆ เพียงไว้ใจทำการจัดส่งหัวข้อ หรือข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับบทความที่คุณต้องการเรียบเรียง ให้ทางเราทำการวิเคราะห์ ค้นคว้า และลงมือเรียบเรียงบทความให้แก่คุณ

บทความทุกชิ้นถูกสร้างสรรค์ เรียบเรียงขึ้นอย่างเอาใจใส่ ผ่านการศึกษาข้อมูล เก็บรวบรวมการวิเคราะห์ต่างๆ รวมทั้งมีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ ทำให้คุณมั่นใจได้เลยว่า บทความวิชาการที่คุณจะได้รับเป็นบทความที่มีคุณภาพ เป็นความรู้ที่ควรค่าแก่การส่งต่อให้ผู้อ่านต่อไป

Categories
ไม่ได้จัดประเภท

เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint ให้เข้าใจง่ายดูน่าสนใจ

ทุกวันนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในวัยเรียนหรือวัยทำงาน นอกจากการบ้านหรืองานที่รับมอบหมายจากอาจารย์และหัวหน้างานแล้ว โปรแกรม PowerPoint ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผลงานในการนำเสนอผลงาน (Presentation) ของเราดูสมบูรณ์แบบมากขึ้น

ในการนำผลเสนองานแต่ละครั้ง นอกจากเราจะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมกับการนำเสนอแล้ว ยังต้องเรียบเรียงสื่อ หรือ PowerPoint ในการนำเสนอผลงานวิจัยในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสาร นำเสนอให้เห็นถึงภาพรวมของเนื้อหา และเข้าใจเนื้อหาในการนำเสนอมากยิ่งขึ้น

ฉะนั้น การนำเสนอผลงานวิจัยผ่านโปรแกรม PowerPoint เราจะทำออกมาอย่างไรให้ผู้รับชมดูแล้ว ไม่รู้สึกน่าเบื่อ และทำอย่างไรให้คนที่เข้ามาดูเข้าใจถึงเนื้อหาที่เราต้องการจะสื่อสาร เข้าใจง่ายดูน่าสนใจ และดูเป็นมืออาชีพ

รายละเอียดสำหรับบริการ PowerPoint

ระยะเวลาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
ภายใน 1 วัน70 บาท/ หน้า80 บาท/หน้า90 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน65 บาท/ หน้า75 บาท/หน้า85 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน60 บาท/ หน้า70 บาท/หน้า80 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน55 บาท/หน้า65 บาท/หน้า75 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน50 บาท/หน้า60 บาท/หน้า70 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน45 บาท/หน้า55 บาท/หน้า65 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน40 บาท/หน้า50 บาท/หน้า60 บาท/หน้า

PowerPoint นำเสนองาน ให้เข้าใจง่ายดูน่าสนใจ

โปรแกรม PowerPoint สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัย ไม่ใช่แค่การนำข้อมูลเนื้อหา หรือภาพประกอบ ที่ต้องการนำเสนอมาใส่ในสไลด์และนำไฟล์ขึ้นนำเสนอได้เลย เพราะถ้าเป็นแบบนั้นคุณก็ไม่ต้องมานั่งปวดหัว แค่ใช้เวลา 10-20 นาที ในช่วงพักเบรก ก็น่าจะเสร็จพร้อมนำเสนอผลงานวิจัย ไม่ต้องกลัวว่าจะมาเสียเวลาของงานประจำที่ทำอยู่ หรือการบ้านที่ต้องปั่นส่งอาจารย์ในรายวิชาอื่นๆ 

ในความเป็นจริง ผลงานวิจัยที่ต้องใช้ไฟล์ PowerPoint ในการนำเสนอนั้น ต้องวางรูปแบบการนำเสนอให้เข้าใจง่าย ดูน่าสนใจ ทำให้ผู้ที่เข้ามาชมการนำเสนอเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสาร มีเนื้อหาที่ถูกต้องและสอดคล้องกับสิ่งที่เราจะต้องบรรยายครบคู่กันไป

ฉะนั้น การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ PowerPoint จะต้องเริ่มจัดลำดับตั้งแต่ 
1. การเตรียมข้อมูล วางแผนรูปแบบขั้นตอนให้สอดคล้องกับหัวข้อ และเนื้อหางานวิจัย 
2. จัดรูปแบบการเลื่อนสไลด์ให้ดูสบายตา 
3. กำหนดและเลือกเสียงเอฟเฟคให้ดึงดูด และไม่กลบเสียงในระหว่างการบรรยาย 
4. การเลือกภาพเคลื่อนไหว การเลือกแบบตัวอักษรให้ดึงดูดใจในการนำเสนอ
5. เลือกสีให้เหมาะสมเพื่อกระตุ้นอารมณ์และความรู้สึกในการรับรู้ระหว่างรับฟังการบรรยาย 

และยังมีเทคนิคขั้นตอนอีกมากมาย ที่สามารถนำมาปรับใช้ให้การนำเสนอผลงานงานวิจัยให้ดึงดูดสายตา ดูไม่น่าเบื่อ เข้าใจง่าย ดูน่าสนใจ ที่สำคัญต้องนำเสนอออกมาสมบูรณ์แบบและเป็นมืออาชีพมากที่สุด

บริการเตรียมไฟล์นำเสนองาน PowerPoint โดยทีมงานมืออาชีพ

ทางบริษัทฯ เรามีบริการสำหรับงานนำเสนอผลงานโดยผ่านโปรแกรม PowerPoint สามารถเรียบเรียงและสรุปเนื้อหาที่กำหนด ด้วยเทคนิคแผนผังความคิด (Mind Map) ในการเรียบเรียงสื่อนำเสนออย่างมืออาชีพในการนำเสนอผลงานวิจัยที่ถูกต้อง 

คุณสามารถนำเสนองานด้วยตนเองได้มั่นใจ เนื้อหาและรูปแบบครอบคลุมทุกประเด็นตามที่กำหนด นอกจากนี้ไฟล์นำเสนอผลงานวิจัย คุณจะได้รับไฟล์นำเสนอผลงานวิจัยที่ครบถ้วน มีคุณภาพ เพราะ ทางบริษัทฯ เราสรุปด้วยการศึกษาชิ้นงานวิจัย และสังเคราะห์เหลือแต่ประเด็นที่สำคัญ เรียบเรียงเป็นแผนผังความคิด (Mind Map) เพื่อให้คุณสามารถใช้ในการนำเสนอได้จริง

ไม่ได้แค่บริการ PowerPoint แต่ ยังพร้อมให้ความช่วยเหลือ เพื่อผลงานที่สมบูรณ์ และคุ้มค่ากับราคา

ทางบริษัทฯ เรา สามารถให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานที่ดี และมีความเป็นมืออาชีพ เพราะการนำเสนอผลงานวิจัย ในระดับชั้นการศึกษาต่างๆ นั้นเราจะพิจารณาโดยเริ่มจาก งานวิจัยของท่านมีลักษณะใด และควรจะนำเสนอลักษณะใด จึงจะมีคุณภาพและชัดเจนตรงประเด็นมากที่สุด 

ด้วยประสบการณ์ที่ทางบริษัทฯ เรามี จึงสามารถแนะนำให้ความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถนำเสนอผลงานแบบมืออาชีพ 

ไฟล์นำเสนอผลงานวิจัยที่ทางบริษัทฯ เราบริการสร้างสรรค์ขึ้นมานั้น ประเมินราคาบริการ PowerPoint ตามเนื้อหาในข้อกำหนดของงานวิจัย รับรองได้ว่าผลงานที่ท่านจะได้รับนั้นเหมาะสมและคุ้มค่ากับราคาแน่นอน

PowerPoint_บริการ PowerPoint_งานวิจัย_บริการวิจัย_การนำเสนอผลงานวิจัย
PowerPoint_บริการ PowerPoint_งานวิจัย_บริการวิจัย_การนำเสนอผลงานวิจัย
PowerPoint_บริการ PowerPoint_งานวิจัย_บริการวิจัย_การนำเสนอผลงานวิจัย
PowerPoint_บริการ PowerPoint_งานวิจัย_บริการวิจัย_การนำเสนอผลงานวิจัย
PowerPoint_บริการ PowerPoint_งานวิจัย_บริการวิจัย_การนำเสนอผลงานวิจัย
PowerPoint_บริการ PowerPoint_งานวิจัย_บริการวิจัย_การนำเสนอผลงานวิจัย
Categories
ไม่ได้จัดประเภท

บริการโปรเจคจบ ไม่ใช่สิ่งผิด หากคุณเข้าใจ!

นอกจากงานวิจัย สิ่งที่ทำให้คุณหลายๆ ท่านรู้สึกหนักใจก็ โปรเจคจบ  นี่ล่ะ เพราะถ้าไม่สามารถนำเสนอโปรเจคจบได้ล่ะก็… คำตอบง่ายๆ เลย คือ ไม่ผ่าน จบไม่พร้อมเพื่อน! 

“โปรเจคจบ” ทำไมต้องทำ?

“ทำไมต้องทำโปรเจคจบ?” เป็นคำถามที่พบบ่อยที่สุด 

งั้นขอทบทวนซักหน่อย “โปรเจคจบ” คือ การนำเสนอผลงานวิจัยที่เราได้ศึกษาของระดับสาขาวิชานั้นๆ โดยเรียบเรียงผลงานวิจัย หรือชิ้นงานที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพที่มีได้จาการศึกษาในระดับสาขาวิชานั้นๆ

สรุปง่ายๆ “โปรเจคจบ” ก็คือ การนำความรู้ที่ได้ศึกษาออกมาใช้ โดยแสดงมันออกมาให้เห็นผ่านชิ้นงาน อย่างเช่น การสร้างโปรแกรมฯ หรือการสร้างนวัตกรรมใหม่ สามารถนำมาใช้ได้จริง และก่อให้เกิดประโยชน์ 

และถ้าหากไม่สามารถนำเสนองานโปรเจคจบได้ ก็สามารถสรุปได้ง่ายๆ ว่า คุณนั้นไม่มีศักยภาพและความสามารถมากพอที่จะทางสถาบันจะทำการรับรอง และคุณสำเร็จการศึกษาในระดับสาขาวิชานั้นๆ ได้ ไม่สามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษามาให้เกิดผลได้

บริการโปรเจคจบนั้น ไม่ใช่สิ่งผิด

ถ้าให้พูดกันจริงๆ หากนำเสนอโปรเจคจบไม่ได้ มันก็ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าคุณไม่มีศักยภาพ หรือทักษะความรู้ความสามารถ เพราะการคิดโปรเจคจบนั้น กว่าจะได้เริ่มคิดค้น และนำเสนอก็ในปีสุดท้ายที่จะจบ ระหว่าง 2-3 ปีที่ผ่านไปนั้นคุณก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าควรจะนำเสนออะไร มีความสนใจในด้านไหน 

และในบางครั้งหัวข้อในการนำเสนอโปรเจคจบนั้น ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราสนใจ แต่กลับเป็นหัวข้อที่อาจารย์ที่ปรึกษาเองนั้นสนใจ และต้องการให้คิดค้นนำเสนอผลงานนั้นๆ แทน

“คิดหัวข้อเองว่ายากแล้ว ดันมาเจอหัวข้อของอาจารย์ที่ปรึกษานี่ยากกว่า” ถ้าหัวข้อในการนำเสนอไม่ซับซ้อนก็ไม่เท่าไหร่ แต่ส่วนใหญ่มักจะกดดัน หนักใจ และกังวลใจ กลัวว่าจะไม่สามารถคิดค้น และนำเสนอผลงานได้ 

ปัญหานี้จะหมดไป เพราะทางบริษัทฯ เรา เข้าใจดีกับปัญหาที่คุณพบ เพราะจากประสบการณ์ในการบริการส่วนใหญ่ หลายๆ ท่านที่ติดต่อเข้ามาต่างก็เพราะเจอปัญหาความซับซ้อนในขั้นตอนการค้นคว้า หรือขั้นตอนในการนำเสนอ บางรายเจออาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้แค่ปรึกษา แต่ไม่สามารถช่วยแก้ไขได้ 

และบางท่านกลับค้นพบว่าสิ่งที่เรียนมาไม่ใช่ทางที่ชอบ และหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ก็จะผันตัวเองไปทำงานในสาขาอาชีพอื่น ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาที่ศึกษามา แต่สามารถนำประสบการณ์ในการศึกษาที่ได้ไปปรับใช้ แก้ไขปัญหาในงานสายงานอาชีพที่ต้องการได้เป็นอย่างดี 

และที่สำคัญมากคือ ระยะเวลาในการค้นคว้า และจัดส่งผลงานโปรเจคจบนั้นค่อนข้างกระชั้นชิด ฉะนั้น บริการโปรเจคจบไม่ใช่สิ่งที่ผิด เป็นทางออกหนึ่งที่สามารถช่วยให้คุณสามารถคิดค้น และนำเสนอผลงานได้ทันเวลา ดังนั้น การจ้างทำโปรเจคจบจึงไม่ใช่เรื่องที่ผิด

บริการโปรเจคราคาแพงไหม?

ทางบริษัทฯ เรามีบริการโปรเจคจบในทุกระดับสาขาวิชา เช่น โปรเจคจบสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ต้องคิดค้นพัฒนาการออกแบบระบบฐานข้อมูล พัฒนาและออกแบบเว็บ พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย พัฒนาและศึกษาซอฟท์แวร์ หรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่คุณต้องการเป็นต้น

ด้วยทีมงานคุณภาพมีประสบการณ์การคิดค้นเรียบเรียงนำเสนอผลงานโปรเจคจบ ให้แก่นักศึกษาในทุกระดับชั้นการศึกษาหลายร้อยชิ้นงาน คุณสามารถจัดส่งหัวข้อโปรเจค ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับโปรเจค และรายละเอียดสิ่งที่ต้องการสำหรับบริการโปรเจคจบ 

ในส่วนของราคาบริการโปรเจคจบทางบริษัทฯ ประเมินราคาตามความเหมาะสม ตามลักษณะของชิ้นงานว่ามีความซับซ้อนมากเพียงใด ให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนด ราคาไม่แพงเพราะประเมินตามจริง รับรองผลงานมีคุณภาพและคุ้มค่ากับราคาและยุติธรรม

Categories
ไม่ได้จัดประเภท

SPSS ไม่ยาก หากเข้าใจและมีเวลา

ในการศึกษางานวิจัยในแต่ละหัวข้อนั้น อาจจำเป็นต้องใช้สถิติขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์ SPSS ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัย เช่น สมการพยากรณ์ โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ หาความสัมพันธ์ลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ

และ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ Factor Analysis เพื่อเป็นการลดรูปตัวแปร สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ T-Test , F-Test เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติตัวแปรต้นที่มีผลต่อตัวแปรตาม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 เป็นต้น

วิเคราะห์ข้อมูล SPSS ไม่ยาก หากมีเวลามากพอ

เชื่อว่าหลายๆ ท่าน ก่อนที่จะทำการตัดสินใจเริ่มบริการวิเคราะห์ผลข้อมูล SPSS นั้น หลายคนต่างก็ต้องศึกษาข้อมูลในขั้นตอนบริการ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล SPSS ตามกำหนด รวมถึงประวัติการการบริการของบริษัทฯ เรามาแล้วทั้งนั้น 

ซึ่งทางบริษัทฯ เราเข้าใจในความกังวลของทุกท่าน เพราะราคาสำหรับบริการ SPSS นั้นค่อนข้างสูงพอสมควร และต้องเป็นบริการที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้

ซึ่งการวิเคราะห์ผลข้อมูล SPSS นั้นก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะพื้นฐานในการใช้โปรแกรม SPSS นั้นมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ แต่ส่วนใหญ่ที่ใช้ในบริการงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์นั้น เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเกือบทั้งสิ้น 

เว้นเสียแต่ว่าคุณมีความเข้าใจในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล SPSS อยู่ก่อนแล้ว  แต่ที่สำคัญคือ เวลา ที่ต้องใช้ในการเก็บข้อมูล เพื่อนำมาประมวลผลในงานวิจัยนั้นๆ ต้องมีมากพอ และยิ่งหากคุณทำงานประจำ คุณอาจจะต้องเสียเวลามากในการความเข้าใจ และออกไปเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์เอง

การวิเคราะห์ข้อมูล SPSS ประเมินราคาจริงตามขั้นตอนและระยะเวลา

จากที่กล่าวมาข้างต้น สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล SPSS นั้น มีขั้นตอนและต้องใช้เวลาในการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ประมวลผล จึงมีราคาที่ค่อนข้างสูงพอสมควร แต่หากเทียบกับขั้นตอนกับระยะเวลาที่คุณต้องเสียในการวิเคราะห์ข้อมูลเองนั้นถือว่าคุ้มค่ามาก 

ทางบริษัทฯ เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติผ่านโปรแกรม SPSS ในราคาที่สมเหตุสมผล ได้ข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักสถิติ และยังทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการศึกษาโปรแกรมในการอ่านผลวิเคราะห์ข้อมูล SPSS ด้วยตนเอง

และไม่ส่งผลต่อหน้าที่การงานประจำต้องเสียเวลาวิเคราะห์ข้อมูล SPSS เป็นอย่างมาก หรืออาจจะทำผิดหลักการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติในงานวิจัย และส่งผลให้เสียเวลาในการแก้ไขงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก้ไขปรับปรุง

สำหรับราคาบริการ SPSS มีเกณฑ์ที่หลากหลายเกณฑ์ โดยทางบริษัทฯ จะประเมินราคาบริการ SPSS ตามขั้นตอนและระยะเวลาตามที่กำหนดเป็นเกณฑ์มาตราฐาน

รับประกันในความเป็นมืออาชีพ ราคาเหมาะสม  และส่งงานตรงตามเวลากำหนด

หากคุณกำลังตัดสินใจสำหรับการบริการ SPSS กับทางบริษัทฯ เรา คุณสามารถมั่นใจและคลายความกังวลต่างๆ ลงได้

เนื่องจากทางบริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ มีความสามารถในการใช้โปรแกรม SPSS ผ่านการฝึกอบรมและการลงมือในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยที่หลากหลาน ซึ่งรับรองได้ว่าคุณจะได้ผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่มีวามถูกต้องตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ SPSS สำหรับงานวิจัย หรืองานวิทยานิพนธ์ และตรงตามกำหนดระยะเวลาอย่างแน่นอน 

ทางบริษัทฯ บริการ SPSS การันตีผลงานวิจัยทุกชิ้นงาน ทางบริษัทฯ เรามอบสิทธิแก้ไขงานฟรี 2 ครั้งต่อการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีแก้ไขผลงานวิจัยให้เป็นครั้งที่ 3 ทางเราจะประเมินการตามเกณฑ์ราคาที่ตัวกำหนดตามจริง

Categories
ไม่ได้จัดประเภท

บริการแปลงานวิจัย ด้วยทีมงานมืออาชีพ

ทางบริษัทฯ เราไม่ได้มีแค่บริการงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ และงานดุษฏีนิพนธ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เรายังมีทีมงานที่มีความสามารถในการแปลงานวิจัยให้แก่ผู้ที่ศึกษางานวิจัยเพิ่มเติมอีกด้วย

ทำไมต้องแปลเอกสารงานวิจัย?

หลายครั้งที่บริการงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ และดุษฏีนิพนธ์จำเป็นต้องค้นคว้าอ้างอิงจากงานวิจัยของต่างประเทศ การแปลงานวิจัย นั้นจึง เป็นส่วนหนึ่งของบริการงานวิจัย เพราะการศึกษางานวิจัยในต่างประเทศทำให้เรารับรู้ถึงความก้าวหน้าของงานวิจัย เข้าใจรูปแบบระบบต่างๆ ได้มากขึ้น และยังทำให้งานวิจัยที่เราค้นคว้าและเรียบเรียงได้รับความหน้าเชื่อถือมากขึ้นอีกด้วย

และไม่ได้มีเพียงแต่เราที่อ้างอิงบทความ หรืองานวิจัยจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว ในทางกลับกันผู้ศึกษาวิจัยในต่างประเทศก็มีความสนใจในงานวิจัยของประเทศไทยเราเช่นกัน

ดังนั้นการแปลเอกสารในงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ และดุษฏีนิพนธ์นับว่าเป็นกระบวนการสำคัญในการเผยแผ่และพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการของแต่ละบุคคล อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งในช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมในการค้นคว้าทางวิทยาการใหม่ๆ เพิ่มองค์ความรู้ให้กับตนเองและผู้อื่นที่กำลังสนใจค้นคว้าในงานวิจัยเดียวกัน

เรารับประกันด้วยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในด้านงานแปลภาษา

หากคุณไม่ได้มีความถนัดในด้านภาษา ทางบริษัทฯ เรามีบริการแปลงานวิจัยเพื่อคอยบริการ โดยที่คุณไม่ต้องกังวลว่าจะเรียบเรียงสำนวนได้ถูกต้อง และเป็นทางการตรงตามหลักวิชาการหรือไม่ ทีมงานในส่วนการแปลงานวิจัยของเรานั้น มีความรู้ความสามารถในด้านแปลภาษา เรารับประกันว่าการแปลงานวิจัยของคุณจะถูกแปลออกมาได้อย่างถูกต้อง ตรงตามหลักไวยากรณ์ของภาษา

เรามีบริการแปลงานวิจัยจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยประหยัดเวลาให้กับคุณในอีกทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นบทความวิจัย หรืองานวิจัยทั้งเล่ม ทางบริษัทฯ เรามีทีมงานนักแปลที่สามารถแปลภาษาได้ตรงตามที่คุณกำหนดเนื้อหามาให้

และบริการแปลงานวิจัยจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เพราะในบริการงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ และดุษฏีนิพนธ์ในแต่ละเล่ม ส่วนใหญ่จะต้องมีการอ้างอิงบทความหรืองานวิจัยในต่างประเทศอย่างน้อย 5 งานวิจัยด้วยกันเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ

ดังนั้น หากคุณต้องการรายละเอียดของงานวิจัยสำหรับบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ให้เนื้อหาตรงตามหรือใกล้เคียงกับงานวิจัยเรื่องที่คุณกำลังค้นคว้า หรือต้องการเรียบเรียงเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อใช้ในการทบทวนวรรณกรรม ทำให้ประหยัดเวลาในการแปลทั้งเล่มหรือบางส่วน ช่วยให้คุณมีเวลาไปค้นคว้าเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมได้อีก

ราคา แปลงานวิจัย ประเมินตามเนื้อหา และระยะเวลาที่กำหนด

ทางบริษัทฯ เราบริการแปลงานวิจัยที่เป็น text หรือ paper จากต่างประเทศ ด้วยบริการและราคาแปลยุติธรรม สมเหตุสมผลตามเนื้อหาเอกสาร โดยคุณต้องเรียบเรียงเป็นภาษาวิชาการ เพื่อนำเนื้อหาดังกล่าวไปประกอบการอ้างอิง หรือทำเป็นแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องภายในบทที่ 2 หรือสรุปเป็นเนื้อหาผลการวิจัยในบทที่ 4 เพื่อนำส่งงานวิจัยให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ซึ่ง ทางเรารับประกันความพึงพอใจและเอกสารที่แปลแล้วถูกต้องตามเนื้อหาและหลักไวยากรณ์ ด้วยทีมนักแปลเอกสารที่จบการศึกษาทางด้านภาษาโดยตรง มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์โดยตรงในการแปลภาษา

ราคาบริการแปลงานวิจัย ทางบริษัทฯ เราได้กำหนดตามความเหมาะสมโดยวางเกณฑ์ตามระยะเวลาที่รับแปลงาน ดังนี้

ระยะเวลาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
ภายใน 1 วัน400 บาท/หน้า700 บาท/หน้า1,000 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน390 บาท/หน้า680 บาท/หน้า950 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน380 บาท/หน้า660 บาท/หน้า900 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน370 บาท/หน้า640 บาท/หน้า850 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน360 บาท/หน้า620 บาท/หน้า800 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน350 บาท/หน้า600 บาท/หน้า750 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน340 บาท/หน้า580 บาท/หน้า700 บาท/หน้า

*หมายเหตุ ท่านสามารถส่งไฟล์ text หรือไฟล์ paper ที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้ทางบริษัทฯ พิจารณาและประเมินราคาบริการเบื้องต้น เพื่อใช้ในการตัดสินใจ สามารถจัดส่งไฟล์เข้ามาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu

Categories
ไม่ได้จัดประเภท

เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มบริการงานวิจัย

บริการงานวิจัยเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับใครหลายๆ คนที่ไม่ค่อยมีเวลา ไม่มีความถนัดในงานวิจัย หรือไม่สามารถทำงานออกมาให้ถูกใจ ตรงตามความต้องการของอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ทำให้ต้องหอบงานกลับมาแก้ใหม่ซ้ำๆ จนเกิดความท้อถอย

ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุผลใดก็ตาม ก่อนการเริ่มบริการคุณจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้คุณได้บริการงานวิจัยที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ 

และป้องกันคุณจะไม่โดนบริษัทที่คุณเริ่มบริการงานวิจัยหลอก หรือได้ผลงานวิจัยที่ไม่มีคุณภาพและล้าช้า

เริ่มเตรียมความพร้อม ก่อนเริ่มบริการงานวิจัย

ขั้นแรก คุณต้องทำการศึกษาเกี่ยวกับบริษัทวิจัย ก่อนคุณจะทำเริ่มบริการ ควรทำการศึกษาเสียก่อนว่า บริษัทวิจัยนั้นๆ มีความเป็นมืออาชีพ และมีประสบการณ์ในงานวิจัยมากน้อยแค่ไหน มีผลงานวิจัยที่เคยบริการมากแค่ไหน มีความรับผิดชอบต่องานหรือไม่ ระบบการบริการงานวิจัยมีขั้นตอนแบบไหน ช่องทางการติดต่อสามารถติดต่อได้ช่องทางใดบ้าง และที่ตั้งอยู่ที่ใดดูน่าเชื่อถือหรือไม่

ขั้นที่สอง เรื่องหัวข้องานวิจัย คุณจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้องานวิจัยของคุณก่อนว่ามีวัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษาวิจัย กรอบแนวความคิดอย่างไร เพราะหากคุณไม่แจ้งจุดประสงค์ ขอบเขตการศึกษาวิจัย กรอบแนวความคิดให้แก่บริษัททราบ แจ้งเพียงหัวข้อวิจัยเท่านั้น ผลงานวิจัยของคุณ ที่ทางบริษัทวิจัยส่งมอบให้นั้น อาจจะไม่ตรงตามความต้องการของคุณและอาจารย์ที่ปรึกษาของคุณกำหนดไว้

และข้อสุดท้าย อาจารย์ที่ปรึกษา คุณจะต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาในงานวิจัยของคุณเสียก่อน เพื่อให้ทราบถึงความต้องการเกี่ยวกับงานวิจัยออก ว่าควรมีรูปแบบใด กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษาวิจัย กรอบแนวความคิดอย่างไรบ้าง เพื่อให้ง่ายต่อการเริ่มบริการและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดให้ได้มากที่สุด เพราะถ้าหากงานวิจัยที่คุณเริ่มบริการอาจจะไม่ตรงตามความต้องการของอาจารย์ที่ปรึกษา คุณคงต้องนำกลับมาแก้ไขซ้ำหลายครั้ง

บริการโดยทีมงานวิจัยมืออาชีพ  ราคาถูก

บริษัทฯ เรา เปิดบริการงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์มาเป็นระยะเวลานานกว่า 8 ปี มีทีมงานวิจัยที่เป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์งานวิจัยมามากกว่า 1,500 เล่ม คุณจึงมั่นใจได้ว่า งานวิจัยที่คุณเริ่มบริการให้บริษัทฯ เราบริการนั้นผ่านการเรียบเรียงจากทีมงานที่เป็นมืออาชีพทุกชิ้น

และด้วยชำชาญในด้านงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ จึงทำให้งานวิจัยที่คุณต้องการนั้นออกมาครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยได้ตรงตามข้อตกลง และมีราคาถูก เหมาะสมกับงานและระยะเวลาที่กำหนดในบริการงานวิจัย ตรงตามมาตรฐานเกณฑ์ราคาที่ทางบริษัทฯ เราแสดงไว้อย่างชัดเจน 

รับประกันคุณภาพ ไม่ทิ้งงาน ส่งงานตรงเวลา!

บริษัทฯ เรารับประกันคุณภาพงานวิจัยทุกชิ้น ว่างานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ของคุณ ผ่านการเรียบเรียงจากทีมงานวิจัยที่เป็นมืออาชีพ ฉะนั้นงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ที่ทางบริษัทฯ เราส่งมอบให้คุณนั้น เรารับประกันคุณภาพได้ว่า คุณจะได้ผลงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพถูกต้องตามหลักกระบวนการวิจัยทั้งสิ้น

เพื่อประกันความพอใจ หลังจากผลงานวิจัย สามารถนำงานกลับมาแก้ไขได้ฟรี 2 ครั้ง หากมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหางานวิจัยเพิ่มเติม หลังจากที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทำการตรวจสอบแล้ว