Categories
ไม่ได้จัดประเภท

รู้จัก IS ผ่านบันได 5 ขั้น

IS (Independent Study) คือ การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองหรือการค้นคว้าอิสระ ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้ผู้เรียนได้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับบริบทและพัฒนาการ เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน ซึ่งอาจแตกต่างกันในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

เรียนรู้ IS ผ่านบันได 5 ขั้น โดยเลือกวิธีการหนึ่งที่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพที่ใช้กันอย่างกว้างขวางเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในประเด็นหรือหัวข้อที่ตนสนใจ เริ่มตั้งแต่

ขั้นที่ 1 การตั้งประเด็นคำถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด สังเกต ตั้งข้อสงสัย ตั้งคำถามอย่างมีเหตุผล

ขั้นที่ 2 การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) เป็นการฝึกแสวงหาความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต หรือจาการปฏิบัติทดลอง เป็นต้น

ขั้นที่ 3 การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) เป็นการฝึกให้นำความรู้และสารสนเทศ หรือข้อมูลที่ได้จากการอภิปราย การทดลอง มาคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ และสรุปเป็นองค์ความรู้

ขั้นที่ 4 การสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) เป็นการฝึกให้นำ ความรู้ที่ได้มานำเสนอและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความเข้าใจ

และ ขั้นที่ 5 การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) เป็นการนำความรู้สู่การปฏิบัติ ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความรู้ในบริบทรอบตัวและบริบทโลกตามวุฒิภาวะที่เหมาะสม โดยจะนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

ดังนั้น ในแต่ละสถาบันจึงนำบันได 5 ขั้น จัดลงในการเรียนการสอนโดยผ่านรายวิชา IS (Independent Study) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรายวิชาเพิ่มเติมประกอบด้วย 3 สาระ ดังนี้

IS 1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) มุ่งให้ผู้เรียนกำหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ (บันไดขั้นที่ 1-3)

IS 2 การสื่อสารและการนาเสนอ (Communication and Presentation) มุ่งให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา โดยใช้วิธีการถ่ายทอด สื่อสารแนวคิด ข้อมูล และองค์ความรู้ ด้วยวิธีการนำเสนอที่เหมาะสม หลากหลายรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ (บันไดขั้นที่ 4)

IS 3 การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity) มุ่งให้ผู้เรียน นำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดบริการสาธารณะ (Public Service) (บันไดขั้นที่ 5)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *