Categories
ไม่ได้จัดประเภท

รู้จัก IS ผ่านบันได 5 ขั้น

IS (Independent Study) คือ การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองหรือการค้นคว้าอิสระ ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้ผู้เรียนได้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับบริบทและพัฒนาการ เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน ซึ่งอาจแตกต่างกันในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

เรียนรู้ IS ผ่านบันได 5 ขั้น โดยเลือกวิธีการหนึ่งที่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพที่ใช้กันอย่างกว้างขวางเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในประเด็นหรือหัวข้อที่ตนสนใจ เริ่มตั้งแต่

ขั้นที่ 1 การตั้งประเด็นคำถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด สังเกต ตั้งข้อสงสัย ตั้งคำถามอย่างมีเหตุผล

ขั้นที่ 2 การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) เป็นการฝึกแสวงหาความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต หรือจาการปฏิบัติทดลอง เป็นต้น

ขั้นที่ 3 การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) เป็นการฝึกให้นำความรู้และสารสนเทศ หรือข้อมูลที่ได้จากการอภิปราย การทดลอง มาคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ และสรุปเป็นองค์ความรู้

ขั้นที่ 4 การสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) เป็นการฝึกให้นำ ความรู้ที่ได้มานำเสนอและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความเข้าใจ

และ ขั้นที่ 5 การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) เป็นการนำความรู้สู่การปฏิบัติ ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความรู้ในบริบทรอบตัวและบริบทโลกตามวุฒิภาวะที่เหมาะสม โดยจะนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

ดังนั้น ในแต่ละสถาบันจึงนำบันได 5 ขั้น จัดลงในการเรียนการสอนโดยผ่านรายวิชา IS (Independent Study) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรายวิชาเพิ่มเติมประกอบด้วย 3 สาระ ดังนี้

IS 1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) มุ่งให้ผู้เรียนกำหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ (บันไดขั้นที่ 1-3)

IS 2 การสื่อสารและการนาเสนอ (Communication and Presentation) มุ่งให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา โดยใช้วิธีการถ่ายทอด สื่อสารแนวคิด ข้อมูล และองค์ความรู้ ด้วยวิธีการนำเสนอที่เหมาะสม หลากหลายรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ (บันไดขั้นที่ 4)

IS 3 การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity) มุ่งให้ผู้เรียน นำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดบริการสาธารณะ (Public Service) (บันไดขั้นที่ 5)

Categories
ไม่ได้จัดประเภท

แค่รู้หลักการและขั้นตอน บทความวิชาการดี ๆ ก็เรียบเรียงได้ไม่ยาก!

การเรียบเรียงบทความวิชาการเป็นเรื่องยาก สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาหรือไม่ถนัดในด้านนี้ แต่คุณไม่ต้องกังวล เพราะทางบริษัทฯ เรามีบริการรับเรียบเรียงบทความ ราคาถูก และส่งงานตรงเวลา ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อใด เราสามรารถทำการเรียบเรียงเรียบเรียงให้คุณได้แน่นอน

หลักการเรียบเรียงบทความวิชาการ

บทความวิชาการ คือ บทความที่มีการวิเคราะห์ประเด็นตามหลักวิชาการ ผู้เรียบเรียงต้องทำการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูล และสำรวจข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบ  ซึ่งรูปแบบในการเรียบเรียงบทความวิชาการจะต้องประกอบไปด้วย 

1. คำนำ
2. ที่มาของประเด็น 
3. ขั้นตอนในการวิเคราะห์ 
4. บทสรุป 
5. แสดงแหล่งอ้างอิงหรือบรรณานุกรมอย่างชัดเจน
6. มีคำสำคัญหรือคีย์เวิร์ด (Keyword)

นอกจากนี้ ต้องใช้ภาษาสุภาพและเป็นทางการในการเรียบเรียงบทความวิชาการ รวมถึงต้องเลือกใช้คำศัพท์เฉพาะทางต่างๆ หรือคำศัพท์ทั่วไปให้มีความเหมาะสม และเกี่ยวข้องกับบทความให้มากที่สุด ผู้เรียบเรียงบทความจึงจำเป็นต้องทุ่มเทและใช้เวลาไม่น้อยในการเรียบเรียงบทความสักเรื่อง

ขั้นตอนการเรียบเรียงบทความวิชาการ

1. คิดเรื่องหรือประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ รวมทั้งต้องเข้าใจจุดประสงค์ของบทความอย่างถ่องแท้ ว่าคุณเรียบเรียงบทความไปเพื่ออะไร

2. สืบค้นข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการเรียบเรียง ทางที่ดีควรค้นคว้าด้วยว่าประเด็นที่คุณอยากทำนั้น เคยมีคนทำไปแล้วหรือยัง

3. ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ โดยข้อมูลเหล่านั้นอาจเป็นงานวิจัยที่เคยมีคนทำไว้ก่อนหน้าแล้วก็ได้ และคุณต้องทำความเข้าใจเนื้อหาเหล่านั้นอย่างละเอียด เพราะการเรียบเรียงบทความวิชาการที่ดี ผู้เรียบเรียงจะต้องเข้าใจงานของตัวเองเสียก่อน แล้วจึงจะสามารถเรียบเรียงบทความที่มีคุณภาพได้

4. ลงมือจัดการส่วนต่างๆ ของบทความ ทบทวนว่าเนื้อหาใดควรอยู่ตรงส่วนใดของบทความ มีความจำเป็นหรือมีความสำคัญอย่างไร

5. ลงมือเรียบเรียง อย่าลืมว่าต้องเรียบเรียงโดยอยู่บนหลักของการวิเคราะห์และมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้  ผู้เรียบเรียงจะต้องเรียบเรียงประโยคและเลือกใช้คำที่เหมาะสม เพื่อทำให้การอ่านลื่นไหล ไม่สะดุด ควรมีคำเชื่อมประโยคเพื่อให้ภาษาของบทความมีความเป็นธรรมชาติ

6. ตรวจทานคำผิดและข้อมูลทั้งหมด ในบทความเป็นลำดับสุดท้าย เพื่อป้องกันความผิดพลาด

7. ตั้งชื่อเรื่องบทความ (อาจจะตั้งชื่อเรื่องเป็นลำดับแรก หรือลำดับสุดท้ายก็ได้) โดยชื่อเรื่องจะต้องเป็นชื่อที่บอกประเด็นของบทความอย่างชัดเจน

ประสบการณ์คือสิ่งสำคัญสำหรับบทความวิชาการที่ดี

เนื่องจากการเรียบเรียงบทความวิชาการนั้นมีขั้นตอน และแบบแผนที่ค่อนข้างเคร่งครัด ทั้งข้อมูลที่ต้องถูกต้องแม่นยำ และความสมเหตุสมผลของเนื้อหา ทำให้การเรียบเรียงเนื้อหาบทความนั้นต้องใช้ระยะเวลาในการเรียบเรียงค่อนข้างมาก เพื่อให้ได้บทความที่สมบูรณ์มากที่สุด

ฉะนั้นประสบการณ์ด้านการเรียบเรียงคือสิ่งจำเป็นต่อผู้เรียบเรียงมากที่สุด หากผู้เรียบเรียงยังขาดความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงเวลาที่ใช้ในการศึกษาข้อมูล จะส่งผลทำให้การเรียบเรียงบทความถูกเรียบเรียงออกมาได้อย่างไม่สมบูรณ์

บริษัทฯ เรา มีบริการรับเรียบเรียงบทความหลากหลายรูปแบบ อาทิ บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความแปลงานวิจัย Essay บทความออนไลน์ บทความ SEO เป็นต้น 

บทความที่ทางบริษัทฯ เรารับจัดทำเป็นบทความที่เรียบเรียงขึ้นใหม่ เป็นบทความที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร มีการจัดวางลำดับเนื้อหาความสำคัญในการเเรียบเรียงทุกครั้งก่อนลงมือเรียบเรียง รวมถึงสามารถเรียบเรียงบทความที่รองรับ SEO ได้อีกด้วย เราตรวจสอบงานทุกชิ้นก่อนจะส่งถึงมือของคุณ เพื่อเป็นการเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณ

บทความวิชาการบริการราคาถูก

หลายๆ คนอาจจะเคยเจอกับราคาบริการบทความแพงหูฉี่ จนเข็ดขยาดกับราคาบริการทความวิชาการ ทางบริษัทฯ เราประเมินราคาบริการจากความยากง่ายของแต่ละบทความ ขอให้คุณวางใจได้เลย เพราะบทความวิชาการของเราราคาถูก ทุกคนเข้าถึงได้ สมเหตุสมผลกับคุณภาพและปริมาณของงาน 

จัดส่งงานตรงตรงเวลาเสมอ

นอกจากบทความมีคุณภาพแล้ว เราถือว่าเรื่องการตรงต่อเวลาเป็นเรื่องสำคัญมากเช่นเดียวกัน ด้วยความเป็นมืออาชีพ ทำให้เรามีระบบการทำงานที่สามารถดำเนินงานให้คุณได้รับงานตรงตามต้องการ จัดส่งบทความให้คุณได้อย่างรดเร็ว ทันกำหนดส่ง ไม่ต้องรอนาน

ไม่จำเป็นต้องใช้บริการราคาที่แพงคุณก็ได้บทความดีๆ เพียงไว้ใจทำการจัดส่งหัวข้อ หรือข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับบทความที่คุณต้องการเรียบเรียง ให้ทางเราทำการวิเคราะห์ ค้นคว้า และลงมือเรียบเรียงบทความให้แก่คุณ

บทความทุกชิ้นถูกสร้างสรรค์ เรียบเรียงขึ้นอย่างเอาใจใส่ ผ่านการศึกษาข้อมูล เก็บรวบรวมการวิเคราะห์ต่างๆ รวมทั้งมีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ ทำให้คุณมั่นใจได้เลยว่า บทความวิชาการที่คุณจะได้รับเป็นบทความที่มีคุณภาพ เป็นความรู้ที่ควรค่าแก่การส่งต่อให้ผู้อ่านต่อไป

Categories
ไม่ได้จัดประเภท

เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint ให้เข้าใจง่ายดูน่าสนใจ

ทุกวันนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในวัยเรียนหรือวัยทำงาน นอกจากการบ้านหรืองานที่รับมอบหมายจากอาจารย์และหัวหน้างานแล้ว โปรแกรม PowerPoint ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผลงานในการนำเสนอผลงาน (Presentation) ของเราดูสมบูรณ์แบบมากขึ้น

ในการนำผลเสนองานแต่ละครั้ง นอกจากเราจะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมกับการนำเสนอแล้ว ยังต้องเรียบเรียงสื่อ หรือ PowerPoint ในการนำเสนอผลงานวิจัยในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสาร นำเสนอให้เห็นถึงภาพรวมของเนื้อหา และเข้าใจเนื้อหาในการนำเสนอมากยิ่งขึ้น

ฉะนั้น การนำเสนอผลงานวิจัยผ่านโปรแกรม PowerPoint เราจะทำออกมาอย่างไรให้ผู้รับชมดูแล้ว ไม่รู้สึกน่าเบื่อ และทำอย่างไรให้คนที่เข้ามาดูเข้าใจถึงเนื้อหาที่เราต้องการจะสื่อสาร เข้าใจง่ายดูน่าสนใจ และดูเป็นมืออาชีพ

รายละเอียดสำหรับบริการ PowerPoint

ระยะเวลาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
ภายใน 1 วัน70 บาท/ หน้า80 บาท/หน้า90 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน65 บาท/ หน้า75 บาท/หน้า85 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน60 บาท/ หน้า70 บาท/หน้า80 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน55 บาท/หน้า65 บาท/หน้า75 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน50 บาท/หน้า60 บาท/หน้า70 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน45 บาท/หน้า55 บาท/หน้า65 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน40 บาท/หน้า50 บาท/หน้า60 บาท/หน้า

PowerPoint นำเสนองาน ให้เข้าใจง่ายดูน่าสนใจ

โปรแกรม PowerPoint สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัย ไม่ใช่แค่การนำข้อมูลเนื้อหา หรือภาพประกอบ ที่ต้องการนำเสนอมาใส่ในสไลด์และนำไฟล์ขึ้นนำเสนอได้เลย เพราะถ้าเป็นแบบนั้นคุณก็ไม่ต้องมานั่งปวดหัว แค่ใช้เวลา 10-20 นาที ในช่วงพักเบรก ก็น่าจะเสร็จพร้อมนำเสนอผลงานวิจัย ไม่ต้องกลัวว่าจะมาเสียเวลาของงานประจำที่ทำอยู่ หรือการบ้านที่ต้องปั่นส่งอาจารย์ในรายวิชาอื่นๆ 

ในความเป็นจริง ผลงานวิจัยที่ต้องใช้ไฟล์ PowerPoint ในการนำเสนอนั้น ต้องวางรูปแบบการนำเสนอให้เข้าใจง่าย ดูน่าสนใจ ทำให้ผู้ที่เข้ามาชมการนำเสนอเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสาร มีเนื้อหาที่ถูกต้องและสอดคล้องกับสิ่งที่เราจะต้องบรรยายครบคู่กันไป

ฉะนั้น การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ PowerPoint จะต้องเริ่มจัดลำดับตั้งแต่ 
1. การเตรียมข้อมูล วางแผนรูปแบบขั้นตอนให้สอดคล้องกับหัวข้อ และเนื้อหางานวิจัย 
2. จัดรูปแบบการเลื่อนสไลด์ให้ดูสบายตา 
3. กำหนดและเลือกเสียงเอฟเฟคให้ดึงดูด และไม่กลบเสียงในระหว่างการบรรยาย 
4. การเลือกภาพเคลื่อนไหว การเลือกแบบตัวอักษรให้ดึงดูดใจในการนำเสนอ
5. เลือกสีให้เหมาะสมเพื่อกระตุ้นอารมณ์และความรู้สึกในการรับรู้ระหว่างรับฟังการบรรยาย 

และยังมีเทคนิคขั้นตอนอีกมากมาย ที่สามารถนำมาปรับใช้ให้การนำเสนอผลงานงานวิจัยให้ดึงดูดสายตา ดูไม่น่าเบื่อ เข้าใจง่าย ดูน่าสนใจ ที่สำคัญต้องนำเสนอออกมาสมบูรณ์แบบและเป็นมืออาชีพมากที่สุด

บริการเตรียมไฟล์นำเสนองาน PowerPoint โดยทีมงานมืออาชีพ

ทางบริษัทฯ เรามีบริการสำหรับงานนำเสนอผลงานโดยผ่านโปรแกรม PowerPoint สามารถเรียบเรียงและสรุปเนื้อหาที่กำหนด ด้วยเทคนิคแผนผังความคิด (Mind Map) ในการเรียบเรียงสื่อนำเสนออย่างมืออาชีพในการนำเสนอผลงานวิจัยที่ถูกต้อง 

คุณสามารถนำเสนองานด้วยตนเองได้มั่นใจ เนื้อหาและรูปแบบครอบคลุมทุกประเด็นตามที่กำหนด นอกจากนี้ไฟล์นำเสนอผลงานวิจัย คุณจะได้รับไฟล์นำเสนอผลงานวิจัยที่ครบถ้วน มีคุณภาพ เพราะ ทางบริษัทฯ เราสรุปด้วยการศึกษาชิ้นงานวิจัย และสังเคราะห์เหลือแต่ประเด็นที่สำคัญ เรียบเรียงเป็นแผนผังความคิด (Mind Map) เพื่อให้คุณสามารถใช้ในการนำเสนอได้จริง

ไม่ได้แค่บริการ PowerPoint แต่ ยังพร้อมให้ความช่วยเหลือ เพื่อผลงานที่สมบูรณ์ และคุ้มค่ากับราคา

ทางบริษัทฯ เรา สามารถให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานที่ดี และมีความเป็นมืออาชีพ เพราะการนำเสนอผลงานวิจัย ในระดับชั้นการศึกษาต่างๆ นั้นเราจะพิจารณาโดยเริ่มจาก งานวิจัยของท่านมีลักษณะใด และควรจะนำเสนอลักษณะใด จึงจะมีคุณภาพและชัดเจนตรงประเด็นมากที่สุด 

ด้วยประสบการณ์ที่ทางบริษัทฯ เรามี จึงสามารถแนะนำให้ความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถนำเสนอผลงานแบบมืออาชีพ 

ไฟล์นำเสนอผลงานวิจัยที่ทางบริษัทฯ เราบริการสร้างสรรค์ขึ้นมานั้น ประเมินราคาบริการ PowerPoint ตามเนื้อหาในข้อกำหนดของงานวิจัย รับรองได้ว่าผลงานที่ท่านจะได้รับนั้นเหมาะสมและคุ้มค่ากับราคาแน่นอน

PowerPoint_บริการ PowerPoint_งานวิจัย_บริการวิจัย_การนำเสนอผลงานวิจัย
PowerPoint_บริการ PowerPoint_งานวิจัย_บริการวิจัย_การนำเสนอผลงานวิจัย
PowerPoint_บริการ PowerPoint_งานวิจัย_บริการวิจัย_การนำเสนอผลงานวิจัย
PowerPoint_บริการ PowerPoint_งานวิจัย_บริการวิจัย_การนำเสนอผลงานวิจัย
PowerPoint_บริการ PowerPoint_งานวิจัย_บริการวิจัย_การนำเสนอผลงานวิจัย
PowerPoint_บริการ PowerPoint_งานวิจัย_บริการวิจัย_การนำเสนอผลงานวิจัย