Categories
ไม่ได้จัดประเภท

รู้จัก IS ผ่านบันได 5 ขั้น

IS (Independent Study) คือ การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองหรือการค้นคว้าอิสระ ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้ผู้เรียนได้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับบริบทและพัฒนาการ เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน ซึ่งอาจแตกต่างกันในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

เรียนรู้ IS ผ่านบันได 5 ขั้น โดยเลือกวิธีการหนึ่งที่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพที่ใช้กันอย่างกว้างขวางเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในประเด็นหรือหัวข้อที่ตนสนใจ เริ่มตั้งแต่

ขั้นที่ 1 การตั้งประเด็นคำถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด สังเกต ตั้งข้อสงสัย ตั้งคำถามอย่างมีเหตุผล

ขั้นที่ 2 การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) เป็นการฝึกแสวงหาความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต หรือจาการปฏิบัติทดลอง เป็นต้น

ขั้นที่ 3 การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) เป็นการฝึกให้นำความรู้และสารสนเทศ หรือข้อมูลที่ได้จากการอภิปราย การทดลอง มาคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ และสรุปเป็นองค์ความรู้

ขั้นที่ 4 การสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) เป็นการฝึกให้นำ ความรู้ที่ได้มานำเสนอและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความเข้าใจ

และ ขั้นที่ 5 การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) เป็นการนำความรู้สู่การปฏิบัติ ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความรู้ในบริบทรอบตัวและบริบทโลกตามวุฒิภาวะที่เหมาะสม โดยจะนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

ดังนั้น ในแต่ละสถาบันจึงนำบันได 5 ขั้น จัดลงในการเรียนการสอนโดยผ่านรายวิชา IS (Independent Study) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรายวิชาเพิ่มเติมประกอบด้วย 3 สาระ ดังนี้

IS 1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) มุ่งให้ผู้เรียนกำหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ (บันไดขั้นที่ 1-3)

IS 2 การสื่อสารและการนาเสนอ (Communication and Presentation) มุ่งให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา โดยใช้วิธีการถ่ายทอด สื่อสารแนวคิด ข้อมูล และองค์ความรู้ ด้วยวิธีการนำเสนอที่เหมาะสม หลากหลายรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ (บันไดขั้นที่ 4)

IS 3 การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity) มุ่งให้ผู้เรียน นำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดบริการสาธารณะ (Public Service) (บันไดขั้นที่ 5)

Categories
ไม่ได้จัดประเภท

แค่รู้หลักการและขั้นตอน บทความวิชาการดี ๆ ก็เรียบเรียงได้ไม่ยาก!

การเรียบเรียงบทความวิชาการเป็นเรื่องยาก สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาหรือไม่ถนัดในด้านนี้ แต่คุณไม่ต้องกังวล เพราะทางบริษัทฯ เรามีบริการรับเรียบเรียงบทความ ราคาถูก และส่งงานตรงเวลา ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อใด เราสามรารถทำการเรียบเรียงเรียบเรียงให้คุณได้แน่นอน

หลักการเรียบเรียงบทความวิชาการ

บทความวิชาการ คือ บทความที่มีการวิเคราะห์ประเด็นตามหลักวิชาการ ผู้เรียบเรียงต้องทำการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูล และสำรวจข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบ  ซึ่งรูปแบบในการเรียบเรียงบทความวิชาการจะต้องประกอบไปด้วย 

1. คำนำ
2. ที่มาของประเด็น 
3. ขั้นตอนในการวิเคราะห์ 
4. บทสรุป 
5. แสดงแหล่งอ้างอิงหรือบรรณานุกรมอย่างชัดเจน
6. มีคำสำคัญหรือคีย์เวิร์ด (Keyword)

นอกจากนี้ ต้องใช้ภาษาสุภาพและเป็นทางการในการเรียบเรียงบทความวิชาการ รวมถึงต้องเลือกใช้คำศัพท์เฉพาะทางต่างๆ หรือคำศัพท์ทั่วไปให้มีความเหมาะสม และเกี่ยวข้องกับบทความให้มากที่สุด ผู้เรียบเรียงบทความจึงจำเป็นต้องทุ่มเทและใช้เวลาไม่น้อยในการเรียบเรียงบทความสักเรื่อง

ขั้นตอนการเรียบเรียงบทความวิชาการ

1. คิดเรื่องหรือประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ รวมทั้งต้องเข้าใจจุดประสงค์ของบทความอย่างถ่องแท้ ว่าคุณเรียบเรียงบทความไปเพื่ออะไร

2. สืบค้นข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการเรียบเรียง ทางที่ดีควรค้นคว้าด้วยว่าประเด็นที่คุณอยากทำนั้น เคยมีคนทำไปแล้วหรือยัง

3. ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ โดยข้อมูลเหล่านั้นอาจเป็นงานวิจัยที่เคยมีคนทำไว้ก่อนหน้าแล้วก็ได้ และคุณต้องทำความเข้าใจเนื้อหาเหล่านั้นอย่างละเอียด เพราะการเรียบเรียงบทความวิชาการที่ดี ผู้เรียบเรียงจะต้องเข้าใจงานของตัวเองเสียก่อน แล้วจึงจะสามารถเรียบเรียงบทความที่มีคุณภาพได้

4. ลงมือจัดการส่วนต่างๆ ของบทความ ทบทวนว่าเนื้อหาใดควรอยู่ตรงส่วนใดของบทความ มีความจำเป็นหรือมีความสำคัญอย่างไร

5. ลงมือเรียบเรียง อย่าลืมว่าต้องเรียบเรียงโดยอยู่บนหลักของการวิเคราะห์และมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้  ผู้เรียบเรียงจะต้องเรียบเรียงประโยคและเลือกใช้คำที่เหมาะสม เพื่อทำให้การอ่านลื่นไหล ไม่สะดุด ควรมีคำเชื่อมประโยคเพื่อให้ภาษาของบทความมีความเป็นธรรมชาติ

6. ตรวจทานคำผิดและข้อมูลทั้งหมด ในบทความเป็นลำดับสุดท้าย เพื่อป้องกันความผิดพลาด

7. ตั้งชื่อเรื่องบทความ (อาจจะตั้งชื่อเรื่องเป็นลำดับแรก หรือลำดับสุดท้ายก็ได้) โดยชื่อเรื่องจะต้องเป็นชื่อที่บอกประเด็นของบทความอย่างชัดเจน

ประสบการณ์คือสิ่งสำคัญสำหรับบทความวิชาการที่ดี

เนื่องจากการเรียบเรียงบทความวิชาการนั้นมีขั้นตอน และแบบแผนที่ค่อนข้างเคร่งครัด ทั้งข้อมูลที่ต้องถูกต้องแม่นยำ และความสมเหตุสมผลของเนื้อหา ทำให้การเรียบเรียงเนื้อหาบทความนั้นต้องใช้ระยะเวลาในการเรียบเรียงค่อนข้างมาก เพื่อให้ได้บทความที่สมบูรณ์มากที่สุด

ฉะนั้นประสบการณ์ด้านการเรียบเรียงคือสิ่งจำเป็นต่อผู้เรียบเรียงมากที่สุด หากผู้เรียบเรียงยังขาดความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงเวลาที่ใช้ในการศึกษาข้อมูล จะส่งผลทำให้การเรียบเรียงบทความถูกเรียบเรียงออกมาได้อย่างไม่สมบูรณ์

บริษัทฯ เรา มีบริการรับเรียบเรียงบทความหลากหลายรูปแบบ อาทิ บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความแปลงานวิจัย Essay บทความออนไลน์ บทความ SEO เป็นต้น 

บทความที่ทางบริษัทฯ เรารับจัดทำเป็นบทความที่เรียบเรียงขึ้นใหม่ เป็นบทความที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร มีการจัดวางลำดับเนื้อหาความสำคัญในการเเรียบเรียงทุกครั้งก่อนลงมือเรียบเรียง รวมถึงสามารถเรียบเรียงบทความที่รองรับ SEO ได้อีกด้วย เราตรวจสอบงานทุกชิ้นก่อนจะส่งถึงมือของคุณ เพื่อเป็นการเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณ

บทความวิชาการบริการราคาถูก

หลายๆ คนอาจจะเคยเจอกับราคาบริการบทความแพงหูฉี่ จนเข็ดขยาดกับราคาบริการทความวิชาการ ทางบริษัทฯ เราประเมินราคาบริการจากความยากง่ายของแต่ละบทความ ขอให้คุณวางใจได้เลย เพราะบทความวิชาการของเราราคาถูก ทุกคนเข้าถึงได้ สมเหตุสมผลกับคุณภาพและปริมาณของงาน 

จัดส่งงานตรงตรงเวลาเสมอ

นอกจากบทความมีคุณภาพแล้ว เราถือว่าเรื่องการตรงต่อเวลาเป็นเรื่องสำคัญมากเช่นเดียวกัน ด้วยความเป็นมืออาชีพ ทำให้เรามีระบบการทำงานที่สามารถดำเนินงานให้คุณได้รับงานตรงตามต้องการ จัดส่งบทความให้คุณได้อย่างรดเร็ว ทันกำหนดส่ง ไม่ต้องรอนาน

ไม่จำเป็นต้องใช้บริการราคาที่แพงคุณก็ได้บทความดีๆ เพียงไว้ใจทำการจัดส่งหัวข้อ หรือข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับบทความที่คุณต้องการเรียบเรียง ให้ทางเราทำการวิเคราะห์ ค้นคว้า และลงมือเรียบเรียงบทความให้แก่คุณ

บทความทุกชิ้นถูกสร้างสรรค์ เรียบเรียงขึ้นอย่างเอาใจใส่ ผ่านการศึกษาข้อมูล เก็บรวบรวมการวิเคราะห์ต่างๆ รวมทั้งมีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ ทำให้คุณมั่นใจได้เลยว่า บทความวิชาการที่คุณจะได้รับเป็นบทความที่มีคุณภาพ เป็นความรู้ที่ควรค่าแก่การส่งต่อให้ผู้อ่านต่อไป

Categories
ไม่ได้จัดประเภท

บริการแปลงานวิจัย ด้วยทีมงานมืออาชีพ

ทางบริษัทฯ เราไม่ได้มีแค่บริการงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ และงานดุษฏีนิพนธ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เรายังมีทีมงานที่มีความสามารถในการแปลงานวิจัยให้แก่ผู้ที่ศึกษางานวิจัยเพิ่มเติมอีกด้วย

ทำไมต้องแปลเอกสารงานวิจัย?

หลายครั้งที่บริการงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ และดุษฏีนิพนธ์จำเป็นต้องค้นคว้าอ้างอิงจากงานวิจัยของต่างประเทศ การแปลงานวิจัย นั้นจึง เป็นส่วนหนึ่งของบริการงานวิจัย เพราะการศึกษางานวิจัยในต่างประเทศทำให้เรารับรู้ถึงความก้าวหน้าของงานวิจัย เข้าใจรูปแบบระบบต่างๆ ได้มากขึ้น และยังทำให้งานวิจัยที่เราค้นคว้าและเรียบเรียงได้รับความหน้าเชื่อถือมากขึ้นอีกด้วย

และไม่ได้มีเพียงแต่เราที่อ้างอิงบทความ หรืองานวิจัยจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว ในทางกลับกันผู้ศึกษาวิจัยในต่างประเทศก็มีความสนใจในงานวิจัยของประเทศไทยเราเช่นกัน

ดังนั้นการแปลเอกสารในงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ และดุษฏีนิพนธ์นับว่าเป็นกระบวนการสำคัญในการเผยแผ่และพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการของแต่ละบุคคล อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งในช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมในการค้นคว้าทางวิทยาการใหม่ๆ เพิ่มองค์ความรู้ให้กับตนเองและผู้อื่นที่กำลังสนใจค้นคว้าในงานวิจัยเดียวกัน

เรารับประกันด้วยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในด้านงานแปลภาษา

หากคุณไม่ได้มีความถนัดในด้านภาษา ทางบริษัทฯ เรามีบริการแปลงานวิจัยเพื่อคอยบริการ โดยที่คุณไม่ต้องกังวลว่าจะเรียบเรียงสำนวนได้ถูกต้อง และเป็นทางการตรงตามหลักวิชาการหรือไม่ ทีมงานในส่วนการแปลงานวิจัยของเรานั้น มีความรู้ความสามารถในด้านแปลภาษา เรารับประกันว่าการแปลงานวิจัยของคุณจะถูกแปลออกมาได้อย่างถูกต้อง ตรงตามหลักไวยากรณ์ของภาษา

เรามีบริการแปลงานวิจัยจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยประหยัดเวลาให้กับคุณในอีกทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นบทความวิจัย หรืองานวิจัยทั้งเล่ม ทางบริษัทฯ เรามีทีมงานนักแปลที่สามารถแปลภาษาได้ตรงตามที่คุณกำหนดเนื้อหามาให้

และบริการแปลงานวิจัยจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เพราะในบริการงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ และดุษฏีนิพนธ์ในแต่ละเล่ม ส่วนใหญ่จะต้องมีการอ้างอิงบทความหรืองานวิจัยในต่างประเทศอย่างน้อย 5 งานวิจัยด้วยกันเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ

ดังนั้น หากคุณต้องการรายละเอียดของงานวิจัยสำหรับบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ให้เนื้อหาตรงตามหรือใกล้เคียงกับงานวิจัยเรื่องที่คุณกำลังค้นคว้า หรือต้องการเรียบเรียงเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อใช้ในการทบทวนวรรณกรรม ทำให้ประหยัดเวลาในการแปลทั้งเล่มหรือบางส่วน ช่วยให้คุณมีเวลาไปค้นคว้าเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมได้อีก

ราคา แปลงานวิจัย ประเมินตามเนื้อหา และระยะเวลาที่กำหนด

ทางบริษัทฯ เราบริการแปลงานวิจัยที่เป็น text หรือ paper จากต่างประเทศ ด้วยบริการและราคาแปลยุติธรรม สมเหตุสมผลตามเนื้อหาเอกสาร โดยคุณต้องเรียบเรียงเป็นภาษาวิชาการ เพื่อนำเนื้อหาดังกล่าวไปประกอบการอ้างอิง หรือทำเป็นแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องภายในบทที่ 2 หรือสรุปเป็นเนื้อหาผลการวิจัยในบทที่ 4 เพื่อนำส่งงานวิจัยให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ซึ่ง ทางเรารับประกันความพึงพอใจและเอกสารที่แปลแล้วถูกต้องตามเนื้อหาและหลักไวยากรณ์ ด้วยทีมนักแปลเอกสารที่จบการศึกษาทางด้านภาษาโดยตรง มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์โดยตรงในการแปลภาษา

ราคาบริการแปลงานวิจัย ทางบริษัทฯ เราได้กำหนดตามความเหมาะสมโดยวางเกณฑ์ตามระยะเวลาที่รับแปลงาน ดังนี้

ระยะเวลาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
ภายใน 1 วัน400 บาท/หน้า700 บาท/หน้า1,000 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน390 บาท/หน้า680 บาท/หน้า950 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน380 บาท/หน้า660 บาท/หน้า900 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน370 บาท/หน้า640 บาท/หน้า850 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน360 บาท/หน้า620 บาท/หน้า800 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน350 บาท/หน้า600 บาท/หน้า750 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน340 บาท/หน้า580 บาท/หน้า700 บาท/หน้า

*หมายเหตุ ท่านสามารถส่งไฟล์ text หรือไฟล์ paper ที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้ทางบริษัทฯ พิจารณาและประเมินราคาบริการเบื้องต้น เพื่อใช้ในการตัดสินใจ สามารถจัดส่งไฟล์เข้ามาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu